Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Organisation

Bilkåren är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer.

Riksförbundets högsta beslutande instans är Riksstämman som genomförs vartannat år. Varje bilkår representeras där av en delegat som har rösträtt för kårens räkning.

Centralstyrelsen är riksförbundets verkställande och förvaltande instans. Den företräder riksförbundet inför myndigheter och utomstående. Centralstyrelsen består av ordförande, två vice ordförande samt fem ledamöter, alla valda av riksstämman. Mandatperioden är två år. Sammanträden hålls minst fyra gånger per verksamhetsår. Centralstyrelsen har inom sig ett arbetsutskott som består av ordförande, två vice ordförande samt en ledamot.

Riksförbundet har ett kansli, som ligger i Stockholm. Kansliets arbete leds av generalsekreteraren som tillsammans med ytterligare fem medarbetare hjälper centralstyrelsen, de olika bilkårerna och dess medlemmar på alla tänkbara sätt.

Det finns 59 aktiva bilkårer runt om i landet. 

Regionalt finns det 16 kårråd, där representanter från de närliggande kårerna ingår. Kårrådens huvuduppgift är att samordna regional utbildning med våra uppdragsgivare t.ex. utbildningsgrupperna inom Försvarsmakten. Kårråden har ingen formell styrelse och inga stadgar.

Bilkårernas högsta beslutande organ är årsmötet. Där väljs en styrelse som består av ordförande samt lägst ytterligare två ledamöter.Samtliga väljs på två år med växelvis avgång. Bilkårsstyrelsen har minst fyra möten per verksamhetsår.

Vad gör vi? Organisationen Historia
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter