Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

MTE - Motor- och Transportenheter   


När vårt samhälle utsätts för mycket svåra påfrestningar, olyckor mm har ordinarie
krisfunktioner ofta inte tillräckliga resurser och uthållighet för att över tid hantera
situationen. Kravet är då att det finns kompetenta frivilliga resurser att tillgå inom ett antal
områden.


Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har tagit initiativet till att skapa en beredskapsstyrka som
ska kunna bistå med förare under olyckor. När vårt samhälle utsätts för mycket svåra påfrestningar, olyckor
med mera har ordinarie krisfunktioner ofta inte tillräckliga resurser och uthållighet för att över tid hantera
situationen. Kravet är då att det finns kompetenta frivilliga resurser att tillgå inom ett antal områden. Inom
transport-området, där FAK och Bilkåren verkar, vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB
- skapa "pooler" av förare. Dessa "pooler" benämns Motor- och Transportenheter, förkortat MTE, och är avsedda
att innehålla bandvagnsförare, lastbilsförare, bussförare, MC-ordonnanser, elverksoperatörer och mekaniker.
MSB har beslutat att upprätta MTE i hela Sverige under de kommande åren men med början i södra Sverige
2012.

Med start i södra Sverige

Behovet av extra transportpersonal i södra Sverige har av MSB och berörda länsstyrelser framräknats till ungefär
300 personer. Utifrån aktionsradier, anspänningstider mm så har MSB beslutat att denna resurs inom södra
Sverige bör vara uppdelad på tre MTE. De orter som är aktuella att utgöra "säte" för en MTE är Eksjö,
Hässleholm och Borås. Att MTE har sitt "säte" på en plats innebär inte att all personal måste bo och verka där.
Personalen bör bo inom MTE:s aktionsradie som är 12-15 mil räknat från "sätet".

Bemanning

MTE i södra Sverige består således av cirka 100 personer. MTE leds av en chef med 3 stycken ställföreträdare.
Efter utbildning kommer personerna att tillhöra någon MTE och vid den genomföra en övning per år med andra
samhällsfunktioner, räddningstjänst, polis, länsstyrelse, Försvarsmakten m fl.
När personal kallas ut i tjänst för insats har de ersättning enligt avtalet för deltidsbrandmän.

Buss- och lastbilsförarna som vid insats skall verka i svåra miljöer måste besitta vana från aktuellt
fordon för att klara av uppgifterna. För att MTE skall kunna nyttjas vid bortfall av el skall också elverksoperatörer
utbildas. Även vissa mekaniker för underhåll och reparation kommer att utbildas. All utbildning är fri d v s du
erhåller utbildning, resor till och från utbildning, mat, husrum och ersättning enligt de regler som Du finner under
fliken Utbildning/Kursöversikt & Info  på Bilkårens hemsida. Du är försäkrad från det att du lämnar hemmet till att du återkommer till
hemmet.


ELVERKSOPERATÖR

Vårt samhälle är väldigt beroende av att det alltid finns elektricitet. Sjukhus, kommunikationssystem och vissa
känsliga industrier är några exempel på verksamheter där frånvaron av el kan få enorma konsekvenser. Runt om
i Sverige finns det reservkraft i form av dieseldrivna elverk. Under drift krävs att det finns kunnig personal som kan
tanka dem och se till att de fungerar efter ordning.

Kompetens:
* God kunskap om el
* Praktiskt lagd
* Kunskap och erfarenhet av dieselmotorer.
* B-körkort

BUSSFÖRARE

Vid stora bränder, naturkatastrofer och andra större störningar kan det bli aktuellt att evakuera en stor mängd
människor. Det kan även finnas behov att kunna transportera räddningspersonal. Det är vid sådana tillfällen som
MTE behöver kunniga bussförare att sätta in.

Kompetens:
* D-körkort
* Erfarenhet av persontransporter

LASTBILSFÖRARE

Vid naturkatastrofer eller andra större störningar i samhällets funktioner behövs material, utrustning och
förnödenheter transporteras. Detta är huvuduppgiften för MTE.

Kompetens:
* C- eller CE-kort
* Erfarenhet av godstransporter med tungt fordon
* Erfarenhet av att framföra tungt fordon på mindre skogsvägar är meriterande

LEDARE

I ett krisläge är det många saker som behöver ske på ett samordnat och synkroniserat sätt. Ofta i en besvärlig
miljö. Detta ställer höga krav på de ledare som har till uppgift att leda och fördela de uppgifter som MTE
får.

Kompetens:
* Erfarenhet av att leda arbetslag
* Ledarskapsutbildad
* B-körkort

ARBETSGIVARE

Du som är den frivilliges ordinarie arbetsgivare gör samhället en stor tjänst när du ger ditt medgivande för
personen att deltaga i MTE. Det du behöver göra är att skriva på att din anställde har din tillåtelse
inställa sig för ett frivilliguppdrag. I en sådan situation tar uppdragsgivaren (exempelvis: Länsstyrelsen,
kommunen) över allt arbetsgivaransvar.

Den anställde kommer att:
* Behöva tjänstledigt från ordinarie arbete.
* Behöva ställa upp som projektanställd hos uppdragsgivaren vid extraordinära händelser.
* Genomgå introduktionsutbildning och kompletteringsutbildning.

Fördelen för dig som arbetsgivare är att din anställde får kostnadsfria utbildningar.
De kunskaperna han får i sin tjänst med MTE kommer han även ha med sig när han arbetar för dig. Det är vår
förhoppning att du också ställer upp.

Om du har några frågor så kontakta oss gärna!
Svenska Kraftnät Motor och transportenheter Trafikverket Kommun FRG SSM Strålsäkerhetsmyndigheten
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter