Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Fordonsinstruktör   


Fordonsinstruktör

Utbildningsgång
1. Genomförd godkänd befattningsutbildning med betyg G
2. Genomförd UGL
3. Genomförd Förberedande Ik G  med betyg G och omdöme lämplig för instruktörsutbildning 
4. Genomförd Ik Fordon Hjulfordon med betyg G och omdöme lämplig för instruktörsutbildning
5. Genomförd Preparandkurs Fordonsinstruktör med betyget G och omdöme lämplig för instruktörutbildning


 

Fordonsinstruktör : LOGGK3041026   

        

Kursinnehåll

Målgrupp är personal som ska leda utbildning i fordonstjänst.

Förkunskapskrav
är att av förbandschef bedöms vara lämplig för utbildning till fordonsinstruktör.

Inneha körkort med behörighet BC, förarbevis/utbildningsintyg för tung lastbil, lätt och tungpersonterrängbil, minibuss samt tilläggsutbildning personaltransport på flak, vinsch, körning med släckt/avskärmad belysning, bg/bogsering, terrängkörning och rullflaksväxlare.

God förmåga att framföra tung lastbil och personterrängbil. Inneha pedagogiska baskunskaper motsvarande FM officersprogram. Godkänd i preparandutbildning och färdighetstest enligt anvisningar från FM Logistik och Motorskola. Genomförd utbildning i kallt väder. Kursdeltagare ska ha brukarutbildning på ksp 58b och personligt handeldvapen.

 Fordonsinstruktörskursen ska återspegla innebörden av det aktuella utbildningsreglementet i fordonstjänst.

Under kursens gång utbildas i:

- att planera, leda och genomföra utbildning enligt angivna instruktioner och reglementen

- utbildningsmetodik/pedagogik träning med fordon

- att utbilda i fordonstekniska system

- att utbilda i förebyggande underhåll

- att utbilda fordonsbesättningen att agera i olika miljöer och risknivåer

Utbildningen sker såväl enskilt som i grupp med teoretiska och praktiska avsnitt.

Utbildningen ger behörighet att utbilda förare för följande fordonstyper:

- personbil/lätt lastbil

- minibuss

- lätt personterrängbil

- tung personterrängbil

- tung lastbil

samt behörighet att examinera på tilläggsutbildningar och tilläggsutrustningar för ovanstående fordonstyper.

 Examination
sker genom skriftliga och praktiska prov individuellt och/eller i grupp samt genom individuell handledning över tiden.

 Betygsskalan är G=godkänd, IG=icke godkänd

 Kurslitteratur

Aktuellt utbildningsreglemente fordonstjänst

FM Handbok trafiksäkerhet

FM UtbR Trafiksäkerhet

FM SoldR Motor Vård

FM SoldR Motor Körning

FM säkerhetsinstruktion

STR Service AB Du och jag i trafiken

STR Service AB Tung trafik

FM Handbok lastsäkring

FMR Eskort och Konvoj FU

Kallt väder - enskild och förband

Marksäkerhetsmanualen

MSR - delar av

Metodanvisning teknisk tjänst armén

Utdelade handlingar 

Övrig litteratur

NTF Trafikförfattningar

Volvo Truck Parts AB Fordonsteknik Volvo lastvagnar grunder

Liber AB Fordonsteknik motorlära

FM Trafikteori grunder i Motorjänst

Utdrag ur Transportstyrelsen regler om körkort

Instruktioner på aktuella fordon och materiel

FM Pedagogiska grunder

Övrig litteratur kan förekomma.

 Syfte och lärandemål

Utbildningens syfte är att utveckla den studerandes duglighet i arbetet som fordonsinstruktör.

 Fordonsinstruktören ska kunna utbilda förare i att hantera de undantag och särbestämmelser som gäller inom Försvarsmakten, samt kunna utbilda förare och samträna en fordonsbesättning med syftet att bruka ett fordon inklusive tilläggsutrustning för att kunna lösa en stridsuppgift under olika förhållanden och miljöer.

 Efter genomförd kurs förväntas kursdeltagaren tillägnat sig:

 Kunskap och förståelse för att kunna:

- beskriva och förklara de tekniska system som ingår i fordon

- förutse risker i förarutbildningen

 Färdighet och förmåga för att kunna:

- förbereda och genomföra besättningsutbildning på nivå 1 och 2

- använda och omsätta tillämpbara reglementen och instruktioner, militära säkerhets bestämmelser samt civil och militär trafiklagstiftning till förarutbildningen

- tillämpa förebyggande underhåll i lärarrollen

- analysera och därefter vidta lämpliga åtgärder i olika hotmiljöer både som förare och som del i fordonsbesättningen samt som lärare

 Värderingsförmåga och förhållningssätt för att kunna:

- identifiera och urskilja riskfaktorer med hänsyn till miljö och hotnivå

- planera utbildningssituationer i olika miljöer och mot olika hotnivåer för förare och fordonsbesättningar

 Kurstid

560,00 timmar på 70 dagar 

 Förutsättningar

Denna kurs förutsätter deltagande i följande kurser:

Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr (Klassrumskurs)

 

Kursansvariga

TRÄNGREGEMENTET

Ny instruktörsutbildning UGL Instruktörskurs Grund IK G Instruktör Befattningsinriktning IK Fordon Bandvagn IK Fordon Hjulfordon Bandvagnsinstruktör Försvarsmakten Fordonsinstruktör Försvarsmakten Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr Ik Återsamling Kurschefskurs Vidareutbildning för instruktörer
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter